لغات و اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد در صنعت فرش ماشینی که به همت آقای مهندس مهدی يكتا یکی از کارشناسان صنعت فرش ماشینی ایران تهیه شده است.

لغات و اصطلاحات تخصصی صنعت فرش ماشینی به زبان انگلیسی

لغات و اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد در صنعت فرش ماشینی که به همت آقای مهندس مهدی يكتا یکی از کارشناسان صنعت فرش ماشینی ایران تهیه شده است.

Area rugs: فرشهای کفی – قالیچه یا فرشی که فقط قسمتی از کف را بپوشاند ( مثلا چون بقیه کف از چوب یا مرمر است)

Auxiliary weft: اپود کمکی – پود کاذب در بافت لوپ

Axminster: سبک بافندگی آکس مینسترکه در قرن هجدهم در آکس مینستر انگلیس به وجود آمد. در این روش ریشه های نخ خاب را به طور جداگانه از روی ماسوره برداشته و در فرش قرار می دهند.

Beater: بیتر – زننده – کتک زن تکمیل

Binding warp: چله شل باف – چله بافت

Blurred contour: خطوط محو در نقشه

Boarded carpet: فرش های حاشیه دار

Body carpet: فرش بدنه – فرش هاش طرح دار یا ساده با پهنای برابر یا کمتر از ۱۵۰ سانتیمتر

Border: طره قالی – حاشیه نقشه

Border line: خطوط حاشیه طرح

Braided carpet: فرش قیطانی – کفپوش های دورویه ای که خاب ندارند و از به هم دوختن قیطان و ریسمان به وجود می آیند.

Broadloom carpet: فرش برادلوم – فرش عریض – عموما به فرشهایی اطلاق می شود که عرض آنها از ۱۲ فوت بیشتر باشد. اصطلاح برادلوم به بافت خاصی تعلق ندارد و فقط مربوط به عرض است.

Broken pattern: نقشه شکسته – شکسته شدن نقشه بافت بعلت اشتباه بافنده یا خرابی کارت نقشه

Broken pick: پود شکسته – کمبود قسمتی از پودکامل و اصلاح نشدن آن توسط بافنده

Brushing: برس زنی

Brussels carpet: قالی بروکسل – فرش خاب حلقه ای از جنس نخ های پشمی یا فاستوني که در ماشینهای مجهز به ژاکارد بافته می شود . این فرش را بر اساس تعداد رنگ ( سه رنگ ، چهار رنگ ، … تا شش رنگ) می شناسند. بعضی ها نام Body Brussels به آن داده اند

Buckling: بغ کردن – موجدار شدن – فرشی که به خاطر موج دار بودن نمی توان روی زمین پهن کرد.

Bumping: کوبیدن دفتین – اشكالي در دستگاه هاي بافندگي تاري پودي

Carpet density: اتراکم فرش – تراکم پودی فرش

Carpet loom: ماشین بافندگی فرش

Carpet roll: رول فرش – طاقه فرش

Carpet tile: قطعه فرش – عموما به فرش های مربعی شکل گفته می شود که اندازه آنها ۱۸در ۱۸ اینچ است و از فرش های عریض برش داده می شوند.

Carpet surface: رویه فرش

Carpet with shadow effect: فرش سایه نما

Carriage rail: ریل تیغ

Carving: کنده کاری – برجسته زنی

Chain warp: چله شل باف

Chenille Axminster: نامی که اشتباها به فرشهای شنیل داده اند

Chenille carpet: فرش شنیل – نوعی فرش ماشینی لوکس و گران قیمت که برای خاب از نخ شنیل وبرای تار از پنبه اسفاده می کنند. تعداد رنگ آن نامحدود است . به خاطر نحوه تغذیه نخ های رنگ به دستگاه که شبیه آکس مینستر است ، بعضی ها به اشتباه شنیل آکس مینستر گویند.

Chor: رنگ

Clinging: گیرکردن نخ به نخ مجاور یا چیز دیگری

Cloth take-down: قسمت پیچش

Coarse rug: افرش ضخیم – فرش با خاب زیاد

Cob webbing: تارعنکبوتی – حالت شدیدتر پرزدهی فرش که الیاف آزاد سطح فرش به هم چسبیده و تشکیل تارعنکبوتی می دهند.

Color frame: تعداد رنگ ماشین بافندگی

Comber board: کمبر برد – صفحه سوراخدار بالای میل میلکهای ژاکارد که هارنیش از آنها عبور می کند

Computer grade carpet: فرشهایی که به خاطر تولید کمتر الکتریسیته ساکن ، در زیر یا محیط اطراف کامپیوترها استفاده می شوند.

Cone: بوبین – دوک – بسته نخ

Contract carpet: فرش سفارشی

Contracted cloth: کچلی – قسمتی از فرش که ارتفاع خاب کمتری دارد

Contraction: کچلی خاب

Cop winding: کوپس پیچی

Corinthian: سبک کرینت (آکس مینستر) که نقشه در پشت فرش دیده نمی شود.

Course: رج –ردیف ( مرحله)

Crabtree: کرابتری – کمپانی بزرگ سازنده ماشین های آکس مینستر

Crank shaft: میل لنگ

Creel: اقفسه

Creeling: پرکردن بوبین های خالی قفسه با بوبین های پر

Creep operation: حالت تک ضربه

Creep speed: سرعت تک ضربه

Cropping: روکارگیری قالی

Cross section: سطح مقطع

Crushing: نمدی شدن – حالتی که ضخامت فرش براثر نیروهای دینامیکی یا استاتیکی کاهش می یابد.

Dancing roller: غلتک کشش آهار

Day laborer: کارگر روزمزد

Day work: روزمزدی

Dead pile: خاب مرده – خاب ساكن

Dead point: انقطه مرگ

Decorative rug: قالی تزئینی

Deflecting roll: غلتک راهنما

Density: تراکم – تراکم تاری یا پودی

Direct beaming: چله پیچی مستقیم

Double cloth loom: نام دیگر ماشین های بافندگی Face-to-Face

Double loop: حلقه دوبل

Double pick: عیب دوپودی ( دو پود در یک دهانه قرار می گیرند )

Double pile: گره دوبل – نقاطی از نقشه که در آنها دو نخ خاب بافت می روند

Double point: گره دوبل – نقاطی از نقشه که در آنها دو نخ خاب بافت می روند

Dummy weft: پود کاذب – پود فرعی

Edging: حاشیه دوزی

Edging blade: تراز کردن هارنیش ها

Erection: نصب ماشین آلات

ESD (Electrostatic Discharge) carpet: فرش ESD – فرش هایی که ولتاژ الکتریسیته ساکن آنها کمتر از ۲۰۰ ولت است و برای محیط های الکتریکی مناسب هستند. این فرش ها را با چسب های رسانا به زمین متصل می کنند.

Face to face carpet: فرش رویه به رویه – فرش به هم چسبیده – فرش رودر رو

Fading: کم رنگی – کاهش تدریجی رنگ فرش براثر نور طبیعی و مصنوعی یا گازهای مخرب

Fell: لبه کار – لبه فرش در امتداد دفتین

Felting: نمدی شدن – تغییر حالت سطح فرش به خاطر فشرده شدن الیاف خاب

File cut: دندانه تیغ شیرینگ

Fillamentation: رشته رشته شدن – فيلامنتي شدن – رشته های شکسته ای که از بدن نخ بیرون می آیند

Filling brake: اترمز نخ پود

Filling contraction: جمع شدگی پود (بافندگی)

Float: نخ شناور – نخ نبافت

Floating dead pile: خاب مرده شناور

Floating: شناور – حالتی که خاب مرده در داخل فرش به صورت شناورحرکت می کند

Flocking: نقشه برجسته – روشی برای تولید فرشهای نقشه برجسته

Floral: فرشی که در آن نقش شاخ و برگ و گل و بوته باشد

Fluff: اپرز – موها و الیاف نرم و کوتاه – کرک

Fluffing: پرزدهی – پرزهای روی فرش که از مرحله تولید باقی مانده اند اما پس از استفاده یا تمیز کردن محصول از بین می روند.

Folded yarn: نخ چند لا

Foot traffic unit: پاخوردگی – تعداد راه رفتن شخص در یک محل مشخص را گویند. این پارامتر به چهار دسته تقسیم می شود: ۱) سبک : کمتر از ۱۰۰ بار در روز ۲) متوسط : ۱۰۰ بار تا ۱۰۰۰ بار در روز ۳) سنگین : ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ بار در روز ۴) فوق العاده سنگین : بیش از ۱۰ هزار بار در روز

Frame: دستگاه – ماشین – وسیله – ورد – رنگ

Friese yarn: نخ فریز – نخ هایی با تاب بالا که به ظاهر فرش حالت برآمدگی یا بوکله می دهند.

Fringe: ريشه

Fringing: ریشه دوزی

Fuzzing: پرزدهی – سطح پرزدار فرش که به واسطه بیرون زدن الیاف بر اثر سایش به وجود می آید

Grading: درجه بندی

Grey cloth: چبرزنت – کرباسی

Grind stone: سنگ تیغ

Hair carpet: فرش موئی – فرشی که از الیاف حیوانی نظیر بز و اسب و سایر حیوانات رمه بجز گوسفند بافته می شود

Hairiness: موئی شدن – پرزدهی سطح فرش که با برس و مکش خارج نمی شود.

Hard weaving carpet: افرش ضد سایش

Harness: ورد – ریسمان ژاکارد – هارنیش

Harness angel: زاویه هارنیش – زاویه ورود نخهای هارنیش به ماشین بافندگی

Harness crossing time: زمان بسته شدن دهانه نخ های خاب

Harness draft: نقشه هارنیش کشی

Headle: میل میلک

Heald frame: ورد

Heat setting: تثبیت تاب نخ با حرارت یا تثبيت حرارتي

Hemp: کنف – لیف ساقه ای شاهدانه

Hybrid carpet: فرش مخلوط – فرشی که در آن از دو یا چند نوع نخ استفاده شده است.

High pile carpet: فرش پرز بلند

Honing: عملیات تیزکردن تیغ شیرینگ

Hook: قلاب

Hooking plan: نقشه هارنیش کشی

Hospitality carpet: فرش مسافرخانه ای

House hold Textiles: منسوجات خانگی

Inching speed: سرعت تک ضربه

Incorporated: اینکورپوریتد – حالتی که خاب مرده به داخل فرش می رود

Incorporated dead pile: خاب مرده اینکورپوریتد

Indentation: فرورفتگی روی فرش بر اثر فشار وسایل سنگین مثل مبل

Indoor air quality (IAQ): کیفیت هوا که توسط ساکنین محیط دربسته تنفس می شود.

Jaspe: ادورنگی – خطوط باریکی که حاصل از اختلاف شید یک رنگ مشابه در فرش می باشند. عیب دورنگی می تواند براثر اختلاف تاب دو نخ مشابه به وجود آید.

J Cut: برش J – برش نامناسب نخ خاب که به خاطر عدم تنظیم تیغ یا کشش نایکنواخت بوبین نخ می باشد

Knife rope: بند تیغ

Labeling: برچسب زنی

Ledger blade: تیغه تخت (شیرینگ) – چاقوئی (کاشان)

Length wise: طول باف

Let off: تغذیه تار به ماشین بافندگی

Leveling: اتراز کردن هارنیش ها

Lifting lever: بازوی ورد

Loop in backside: قل زدگی – لوپ پشت فرش

Mat:زیرتلفنی- زیرپائی (اتومبیل) - زیرظرفی - پادری

Medallion: ترنج وسط قالی

Mending: رفوگری

Mirror effect: حالت قرینه که هنگام بافتن نوشته یا متن به وجود می آید

Mirror woven: قرینه بافی

Misdraw: طراحی اشتباه – نخ کشی اشتباه

Mixed contour: خطوط درهم

Multi level surface carpet: فرش با نقشه برجسته

Not through to the back: حالتی که نقشه در پشت فرش دیده نمی شود

Opener: چکشی – بازکننده سر گریپر

Oriental carpet: فرش دستباف شرقی – فرش اصيل

Outdoor carpet: افرش محوطه – نوعی فرش که طوری طراحی می گردد که نسبت به رطوبت ، دمای بالا و اشعه ماورابنفش مقاوم باشد.

Overlocking: ریشه دوزی

Perceived quality: کیفیت حسی – تعیین کیفیت فرش با لمس کردن، نگاه کردن . غالب مصرف کنندگان این عبارت را با کیفیت واقعی فرش اشتباه می گیرند.

Piece length: متراژ بافی

Piece working: کارمزد بافی

Pile thickness: ضخامت خاب که با کسر ضخامت برزنت از ضخامت کلی فرش به دست می آید.

Pilling: پرزدهی – پفکی شدن و ریزش : حالتی که الیاف به صورت گلوله درآمده و روی سطح فرش قرار می گیرند. این الیاف با برس و مکش خارج می شوند

Plaiter: ارول کن فرش

Pull-out device: پودکش (بافت لوپ)

Radio: رادیو – پارامتری که رابطه بین رج های خاب و تعداد خطوط افقی نقشه فرش را نشان می دهد

Residential carpet: فرش خانگي – فرش های ارزان قیمت که در خانه های پیش ساخته و هتل های کم خرج استفاده می شوند

Resilience: برگشت پذیری فرش – توانایی خاب فرش برای بازگشت به حالت اولیه پس از واردکردن فشار یا عبور و مرور

Reverse motion: حرکت عکس

Rug with silk accent: قالی با گل ابریشم

Seams: اسرطاقه بین رول – سرطاقه فرش (تکمیل) – محل اتصال دو طاقه فرش به یکدیگر

Sectional warping: چله پیچی بخشی

Sectioning: مقطع گیری از الیاف

Selvedge device: دستگاه حاشیه بافی – بچه ژاکارد

Selvedge take-up: پیچش ضایعات حاشیه

Serging: حاشیه دوزی کناره های فرش

Shading: سایه دار شدن – حالت سایه روشن سطح فرش که براثر تغییر جهت خاب دیده می شود . با وجود این که انعکاس نور متفاوت است اما با دورنگی فرق دارد.

Shadow effected carpet: افرش سایه نما

Shaggy rug: قالی پرز بلند

Shearing: تراش دادن پرز های فرش – ماشین تراش پرز – دستگاه شیرینگ

Sisal: سیسال – نوعی کفپوش ماشینی شبیه گلیم که تعداد رنگ در آن محدود بوده و بیشتر از رنگهای طبیعی مثل قهوه ای، مشکی و سفید استفاده می شود.

Sizing: آهارزنی

Slack warp: چله شل باف

Slay: دفتین

Sluff off: رودگی – روده شدن پود

Spike roll: غلتک سوزنی

Sprouting: ببالا آمدگی خاب – نوک زدن خاب- حالتی که ریشه های خاب از سطح فرش بیرون می زنند

Stuffer warp: چله سفت باف

Surface touch: زیردست

Symmetric weave: بافت متقارن

Taking up: پیچش فرش – عمل پیش کشیدن و پیچیدن تدریجی فرش بافته شده در ماشین بافندگی

Taking down: اپیچش فرش – عمل پیچش فرش بافته شده بر روی غلتک های رول کن

Tangle: به هم گیر کردن نخ – گوریده شدن نخ یا الیاف

Through to the back: حالتی که نقشه فرش از پشت آن قابل رویت است

Tie up: زه کشی – هارنیش کشی

Tone on tone: طراحی فرش با استفاده از شیدهای مختلف یک رنگ

Tournay carpet: اصطلاحی که در بریتانیا برای فرش های مخملی با خاب یک شانزدهم اینچ به کار می برند

Uneven cut: برش نامرتب – حالتی که به واسطه کندی تیغ ، سطح فرش نخ نما می شود.

Wall to wall: سرتاسری

Weft wise: عرض باف    
 
  نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل یا شماره تماس :
  دیدگاه :
 
       
   
افتخارات
دريافت گواهينامه ها، استانداردها و تقدیرنامه های ملی و بین المللی
افتخارات فرش ماشینی
فرش پامچال - نانو فرش