سبک زندگی چیست؟ نحوه انتخاب یک فرش برای خانه مان به چه صورتی است؟ در سبک زندگی مدرن الان چه فرشی بخریم بهتره؟

نحوه انتخاب فرش در سبک زندگی

سبک زندگی چیست؟ نحوه انتخاب یک فرش برای خانه مان به چه صورتی است؟ در سبک زندگی مدرن الان چه فرشی بخریم بهتره؟

می‌تواند به علایق، نظرات، رفتارها و جهت‌گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند. سبک زندگی به معنای شیوهٔ زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است. این اصطلاح نخستین بار توسط آلفرد آدلر روان‌شناس اتریشی استفاده شد.

رعايـت برخـی اصـول در انتخـاب فـرش و دكوراسـيون، عـلاوه بـر آن كـه نشـانگر ذوق و سـليقه خريـدار اسـت، در دوام و پاكيزگـی و نمـود هرچـه بيشـتر فـرش نيـز تأثيـر انكار ناپذيـری دارد.

در ايـن ارتبـاط بايـد عوامـل رنـگ، بافـت و طرح فـرش را مـورد توجه قـرار داد.

بـه عنوان مثـال فرش هـای كـم دوام، ظريـف، ابريشـمی، قديمـی و عتيقه يا زمينـه روشـن را نبايد در اطـاق نشـيمن، نهارخـوری و اطاق هـای كـودكان قـرار داد.

بـرای انتخـاب فـرش بایـد نـوع کاربـرد آن را در نظر داشـته باشـید.

نحوه انتخاب فرش در سبک زندگی

یعنـی اگر فرش را بـرای اسـتفاده در اتـاق پذیرایـی کـه بسـیار پـر تـردد اسـت، انتخاب می کنیـم، حتما بایـد بـه قابلیـت هایـی از جملـه پـا خـور بـودن و اسـتفاده طولانی مـدت و مقـاوم بودن در برابـر گـرد و غبـار توجـه داشـته باشـیم ولـی بـرای فضایـی ماننـد اتـاق خـواب کـه مکانـی بـرای اسـتراحت اسـت و چنـدان پر رفت و آمـد نیسـت می توانیـد از فـرش هایـی بـا جنسـی لطیـف و از طیـف رنگهـای روشـن نیـز اسـتفاده کنیـم تـا فضـای اتـاق نیـز ملایم تـر و لطیف تـر نمایـان شـود.

بـرای بـزرگ نشـان دادن فضایـی کوچـک در خانـه بهتـر اسـت از فرش هایـی بـا رنـگ روشـن و اگـر فضـای خانه بـزرگ و اسـباب و اثاثیـه کـم جلـوه می کنـد، بهتـر اسـت کـه از فرش هایـی بـا رنگ هـای تیـره اسـتفاده شـود.

توجـه داشـته باشـید کـه فرش هـای تـک رنـگ تیـره، ماننـد آبـی نفتی، مشـکی یـا قهـوه ای مایـل بـه شـکلاتی بـه سـادگی لکه هـای روشـن و یـا دوده هـا را نمایـان می کننـد و فرش هایـی کـه دارای رنگ هـای بسـیار روشـن هسـتند، مانند سـفید و یـا کـرم گـرد و غبـار و جـای پـا را نشـان می دهنـد.

اگـر فرشـی را بـرای محوطـه بیرونـی خانـه می خواهیـد، بهتـر اسـت محیـط خـارج خانـه و میـزان آلودگـی را در نظـر بگیرید تـا فـرش جلـوی در کثیـف نمایـان نشـود.

آن دسـته از فرش هایـی کـه دارای چند رنگ مختلـف هسـتند و یـا طرح هایـی تو در تـو دارنـد، ذرات کوچک، غبـار و خـاک را کمتر از دیگـر فرش هـا نشـان می دهنـد.

اگـر خانـه ای داریـد کـه در معـرض گـرد و غبـار و دوده قـرار دارد، بهتراسـت یکـی از همیـن انـواع فرش هـا را انتخـاب کنیـد.

فرش های پشـمی دارای مانـدگاری زیـادی هسـتند و در برابـر عوامـل محیطـی مقاومـت بالایـی دارنـد امـا گـرد و خـاک بـه سـختی از آن هـا جـدا می شـود.

بـا ایـن همـه بـرای اتـاق هـای پـر رفت و آمـد اسـتفاده از ایـن نـوع قالـی هـا توصیـه مـی شـود. فـرش هـای ابریشـمی بـرای مناطقـی بـا آب و هـوای مرطـوب مناسـب و مقاوم هسـتند

در انتخــاب فــرش بایـد بـه سـبک زندگـی نیـز توجـه شـود.

بـرای مثــال اگــر از آن دســته افــراد بــا رفــت و آمــد بســیار هســتید و یــا در خانـه کـودک خردسـال نگهــداری مــی کنیــد؛ فــرش هایــی بــا طــرح و نقــش شــلوغ و رنــگ تیـره توصیـه مـی شـود امــا اگــر از آن دســته افــرادی هســتید کــه خانــواده کــم جمعیــت داریـد و عـادت بـه رفـت و آمـد و شـلوغی ندارید، بهتــر اســت از فرشــی کـه دارای نقـوش کـم و بـه رنـگ روشـن اسـت، اســتفاده کنیــد.

 

بیشتر بخوانید:

         اشتباهات رایج در انتخاب فرش ماشینی

         ۵ مشکل اصلی برای انتخاب فرش در دکوراسیون !

 

برگرفته از مجله pazirikco    
 
  نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل یا شماره تماس :
  دیدگاه :
 
       
   
افتخارات
دريافت گواهينامه ها، استانداردها و تقدیرنامه های ملی و بین المللی
افتخارات فرش ماشینی
فرش پامچال - نانو فرش