شماره ۸۸۸ استاندارد ملی ایران برابر با ایزو ۱۷۶۳ جهت روش تعیین تعداد گره در واحد سطح می باشد. هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری تعداد گره یا حلقه در واحد سطح یا واحد طول فرش ماشینی است.

روش اندازه گیری تعداد گره یا حلقه در واحد سطح فرش ماشینی

شماره ۸۸۸ استاندارد ملی ایران برابر با ایزو ۱۷۶۳ جهت روش تعیین تعداد گره در واحد سطح می باشد.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری تعداد گره یا حلقه در واحد سطح یا واحد طول فرش ماشینی است.

- تعداد گره یا حلقه و یا فواصل بین آنها در واحد طول:

تعداد گره یا حلقه و فواصل بین آنها در طول ۱۰۰ میلیمتر است. برای مثال در صورتیکه شمارش در راستای طول فرش و بموازت کناره ی فرش انجام گیرد، تعداد شمارش شده با حرف S نشان داده می شود.

اگر شمارش در راستای عرض و عمود بر کناره ی فرش انجام گیرد، تعداد شمارش شده با حرف G نشان داده می شود.

-اصول روش

تعداد گره یا حلقه و یا فواصل بین آنها در فاصله ی L که حداقل ۱۰۰ میلیمتر و شامل حداقل ۴۱ گره یا حلقه و یا فواصل بین آنهاست ، شمارش می شود. تعداد گره یا فواصل بین آنها در راستای موازی با لبه فرش و عمود بر لبه فرش شمارش شده و تعداد در واحد سطح محاسبه می گردد.

درصورتیکه در فاصله L حداقل ۴۱ گره یا حلقه یا فواصل بین آنها وجود نداشت، بایستی از طول بیشتری جهت اندازه گیری استفاده کرد تا به ۴۱ گره یا حلقه یا فواصل بین آنها رسید.

نمونه برداری را مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۸۵ انحام شود به نحوی که هر لبه ی سطح انتخاب شده حداقل ۴۱ گره یا حلقه و یا فواصل بین گره یا حلقه را داشته باشد. طول نمونه نباید کمتر از ۱۰۰ میلیمتر باشد. فواصل بین آزمونه های انتخاب شده باید حداقل ۱۰۰ میلیمتر باشد.

 بر روی نمونه ۴۱ گره یا حلقه و یا فواصل بین گره یا حلقه شمارش می شود و با خط کش طولی را که شامل ۴۱ گره یا حلقه یا فواصل بین گره یا حلقه است، اندازه گیری شود. در صورتیکه این طول کمتر از ۱۰۰ میلیمتر باشد، شمارش را ادامه بدهید تا حداقل طول ۱۰۰ میلیمتر بدست آید.

(اگر دو یا چند نخ پرز بدون آنکه بهم تابیده شده باشد، در کنار هم هم قرار گیردند، آنها را یک گره حساب کنید)
تعداد حلقه یا گره (S) و یا فواصل بین آنها (G) را در واحد طول و در راستای موازی با لبه فرش و عمود بر لبه فرش با استفاده از فرمول های زیر مقادیر محاسبه می گردند:

  


Ns= تعداد گره یا حلقه در راستای موازی یا عمود بر لبه

Ng= تعداد فواصل بین گره یا حلقه در راستای موازی یا عمود بر لبه

Ls و Lg= فواصل اندازه گیری شده بر حسب میلیمتر در راستای موازی و یا عمود بر لبه

نکته : تعداد گره یا حلقه و یا فواصل بین آنها در صورت نیاز تعداد حلقه یا گره در ۱۰۰۰۰میلیمتر مربع را از حاصلضرب S و G می توان محاسبه نمود.

 

 بیشتر بخوانید:

        مرحله کنترل کیفیت فرش تکمیل شده

        چسب آهار و ویژگی های آن در بافت فرش ماشینی

 

منبع: کلینیک فرش دکتر دیاری    
 
  نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل یا شماره تماس :
  دیدگاه :
 
       
   
افتخارات
دريافت گواهينامه ها، استانداردها و تقدیرنامه های ملی و بین المللی
افتخارات فرش ماشینی
فرش پامچال - نانو فرش